Obavještenje svim proizvođačima voća i povrća koji izvoze za područje Ruske Federacije

  1. Dana 20.10.2016. godine potpisan je Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Ruska Federacija) prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. U skladu sa tačkom 8. Protokola koja glasi: „BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANA ĆE VRŠITI DOBROVOLjNU REGISTRACIJU PROIZVOĐAČ (FARMERA) I IZVOZNIKA PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA U RUSKU FEDERACIJU I SLATI SPISKOVE RUSKOJ STRANI“.
  2. U skladu sa tačkom 10. Protokola koja glasi: „STRANA BIH ĆE OBEZBJEDITI PRISUSTVO ETIKETA NA PAKOVANjIMA BILjNE PROIZVODNjE VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA NA KOJOJ ĆE BITI NAZNAČEN IZVOZNIK“.
  3. U skladu sa tačkom 9. Protokola koja glasi: BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANA ĆE UNOSITI U POLjE U „DOPUNSKA DEKLARACIJA“ FITOSANITARNOG CERTIFIKATA NAZIV I ADRESU PROIZVOĐAČA (FARMERA) PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA.

U skladu sa navedenim, potrebno je da svi izvoznici hitno dostave, nadležnim entitetskim  ministarstvima poljoprivrede i Odjeljenju za poljoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, (u daljem tekstu: nadležne institucije) spisak sa podacima o vlastitim mjestima proizvodnje kao i spisak sa podacima svojih kooperanata (proizvođača) od kojih otkupljuju proizvode visokog fitosanitarnog rizika, na obrazcu 1 u prilogu ovog Obavještenja. Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog, potpisanog i ovjerenog obrasca nadležne institucije proslijeđuju elektronski putem mail inspektoratima entiteta i Brčko distrikta BiH u cilju kontrole i Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja radi uspostavljanja jedinstvene evidencije o izvoznicima, proizvođačima i proizvodnji i slanja spiskova ruskoj strani.

UBUDUĆE SVAKI ZAHTJEV ZA IZDAVANjE FITOSANITARNOG CERTIFIKTA U PRILOGU MORA SADRŽAVATI TRAŽENE PODATKE (NAZIV I ADRESU PROIZVOĐAČA), KAKO BI NADLEŽNI FITOSANITARNI INSPEKTOR MOGAO UNIJETI NAZIV I ADRESU PROIZVOĐAČA (FARMERA) PROIZVODA VISOKOG FITOSANITARNOG RIZIKA U RUBRIKU “DOPUNSKA DEKLARACIJA“.

U SLUČAJU NEIZVRŠENjA NAVEDENIH ZAHTJEVA IZ TAČKE 1. 2. i 3., POŠILjKE PROIZVODA NEĆE DOBITI DOZVOLU ZA UVOZ NA TERITORIJU RUSKE FEDERACIJE